No images were found.

Domek v sadu


Lokalita: Třebíčsko
Fáze projektu: studie
projekt pro územní rozhodnutí
projekt pro stavební povolení
realizační dokumentace
Rok: 2016

Urbanismus 

Řešené území se nachází v jihovýchodní části obce Římov nad údolím říčky Římovky. Oplocený pozemek klínovitého tvaru se svažuje od severu k jihu a v současné době slouží jako sad. Hmotu domku umísťujeme na jeho východní polovině. Vjezd a hlavní vstup na pozemek bude situován od severu, při severní hranici pozemku bude rovněž umístěno jedno parkovací stání. Hlavní vstup do objektu domu je vzhledem ke konfiguraci terénu navržen na severní fasádě v úrovní 2. NP.
Ve střední části západní poloviny pozemku umisťujeme vrtanou studnu, domovní čistírna odpadních vod je navržena při východní straně domu.
V důsledku výstavby dojde jen k minimálnímu kácení ovocných stromů, ovocný sad zůstane z podstatné části zachován.

Architektura 

Rodinný dům je navržen jako dvoupodlažní na půdorysu čtverce o stranách délky přibližně 6,5 m, zastřešen pultovou střechou o nízkém spádu a je nepodsklepený. Hlavní vstup do objektu bude z důvodu minimalizace zemních prací realizován prostřednictvím krátké dřevěné lávky vedoucí od severní hranice pozemku.
Dům je z podstatné části navržen jako dřevostavba vystavěná na betonové základové desce a betonovém zdivu severní části 1. NP, která je umístěna pod úrovní terénu. K jižní fasádě domu v úrovni 1. NP přiléhá terasa respektive nízké dřevěné pódium navazující na vnitřní obytný prostor.
Nadzemní část objektu je pojednána obkladem z dřevěných desek. Obkladu stejně jako dřevěným okenním rámům bude ponechána přírodní barevnost.
Hlavním komunikačním zařízením domu je kruhové ocelové vřetenové schodiště, umístěné ve středu dispozice, které propojuje tři obytné úrovně za současné eliminace ostatních komunikačních prostor.

Autorka: Ing. arch. Marta Balážiková
Stavební část: Ing. Ondrej Balážik
Spolupráce: Ing. arch. Tatiana Rebrova

No images were found.

Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. Ondrej Balážik
Ing. Ondrej Balážik