No images were found.

Dům naruby v objektu bývalého kravína

Lokalita: Doupě
Stav: Ve výstavbě
Studie: 2018
Stavební povolení: 2019

Návrh prostorového a funkčního uspořádání objektu bývalého kravína v obci Doupě pro nové využití (zemědělská malovýroba zaměřená na pěstitelství) a návrh vestavby pro bydlení majitelů. Předpokládá se etapizace výstavby zejména provozní části, plány jejího finálního využití budou dále zpřesňovány.

Situace: Obec Doupě leží v údolí Třešťského potoka, 6 km severně od města Telč, na pomezí Třešťské pahorkatiny a Řásenské vrchoviny, v severovýchodní části kraje Vysočina. Historický vývoj obce, jehož počátek se datuje rokem 1580, připomíná jak struktura její zástavby, tak nedaleký hrad Roštějn, založený v první polovině 14. století, který v minulosti k obci také náležel.
Rozlehlý objekt bývalého kravína, postaveného v padesátých letech 20. století jako stavba o třech křídlech se štítovým vstupním rizalitem v jižním průčelí, se nachází na rovinném návrší
v nejsevernější zastavěné části obce. Je výraznou pohledovou dominantou a zároveň místem dalekého rozhledu.
Pozemek vklíněný mezi poli je přístupný po nezpevněné obecní cestě vedoucí od silnice na Třešť. Od severu a západu je chráněn vysokou zelení porostlými mezemi, k jihu a zejména
k východu nabízí příjemné daleké výhledy. 
Severně od objektu v terénním zářezu se nachází pozůstatek betonové silážní jámy. Na západní straně k objektu přiléhá rozměrná betonová jímka. V blízkosti severozápadního nároží byl nedávno zhotoven průzkumný zemní vrt. 
Okolí objektu je nezpevněné převážně travnaté.

Stávající objekt: Budova pro ustájení skotu t.č. bez využití: Přízemní v severní části částečně podsklepený trojkřídlý objekt s trojosým rizalitem uprostřed jižního průčelí, sedlovou střechou
a půdním polopatrem je situován ve střední části pozemku. Nosná obvodová konstrukce je zhotovena převážně z plných cihel.

Navzdory době svého vzniku považujeme stavbu včetně celkové kompozice za hodnotnou se značným potenciálem pro obnovu. Je zde využito ještě klasických kompozičních principů
a řady inspirujících detailů. Objekt má esteticky přijatelné měřítko, současně je však pro realizaci zadání dostatečně prostorný. 

Stav konstrukcí: Budova vykazuje na mnoha místech značné poškození, jehož hlavní příčinou je děravá střecha, jíž mnoho let zatéká, chybějící okapy a střešní svody. 
Západní křídlo má střechu a strop propadlé, také stěny se zde jeví nenávratně poškozeny. 
Na betonových podlahách nejsou patrná závažnější poškození. Jediné sporné místo je v severním křídle u průjezdu, kde je podlaha popraskaná a propadlá, zřejmě do dosud neznámé dutiny pod ní. Zdivo z plných pálených cihel je v některých místech poškozeno působením zatékající vody a mrazu. Nejmarkantnější porucha tohoto charakteru se nachází ve sklepní místnosti severního křídla. 
Omítky jsou zdegradované, na některých místech již opadané. Nosníky železobetonového stropu mají v některých místech opadanou krycí vrstvu výztuže, místy chybí betonová tvarovka. 
Krov a dřevěná konstrukce východní části severního křídla jsou v některých místech napadené hnilobou a ztrouchnivělé. 
Střešní s největší pravděpodobností azbestocementová krytina na mnoha místech chybí. Jak už bylo výše zmíněno, úplně schází okapy a střešní svody.  Dešťová kanalizace nebyla nalezena. 

URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Návrh respektuje měřítko i vnější prosté vyznění původního objektu. Většina stavebních úprav se tak odehrává a působí ve vnitřním prostoru, respektive v rámci stávajícího půdorysu.
S využitím půdních prostor se s výjimkou obytné části počítá minimálně. 

Funkce: Celý objekt je nově rozčleněn dle navrhovaných funkcí na několik částí, které na sebe logicky navazují a lze je realizovat postupně.

Krátké západní křídlo, které je dnes v dezolátním stavu, bude v plném rozsahu nahrazeno novým a bude zde umístěna administrativa a sociální zázemí zaměstnanců. V případě potřeby lze expandovat do podkroví. Do prostor stáje v hlavním křídle navrhujeme umístit provozní část (skladování a další zpracování jablek) a menší obchodní prostor pro prodej a ochutnání zdejších produktů. Nově zřízená chodba se vstupem na toaletu zprostředkovává přístup do technického zázemí objektu, umístěného v západní části severního křídla. Návrh zde počítá s umístěním technické místnosti TZB, kotelny se skladem paliva, dílen a stání pro auto a traktor. Schodiště do půdního polopatra bude zachováno.
Bydlení zaujímá nově celou východní část severního křídla.

Obytná část: Obytná jednotka se vstupem z obnoveného průjezdu (významného kompozičního prvku) integruje stávající suterén i půdní prostor. K dosažení plnohodnotné dispozice pro bydlení rodiny s nejméně dvěma dětmi návrh počítá s obnovením v minulosti vybouraných zdí a zrušením stávajícího dřevěného zastropení. 
Na úrovni terénu je umístěno pouze zádveří s rozměrnými skříněmi, vstupem do sklepa a upraveným krátkým schodištěm, vedoucím do 1. nadzemního podlaží. Zde je navržen do krovu otevřený obývací prostor s kuchyňským koutem a krbovými kamny, sociální zařízení, ložnice rodičů a schodiště vedoucí na galerii, z níž jsou přístupné dvě dětské podkrovní ložnice, malá koupelna s WC a šatna. 
Značný výškový rozdíl mezi úrovní podlahy 1.np a terénu je řešen pomocí stupňovité terasy při jižním průčelí, která prostřednictvím rampy zajišťuje rovněž bezbariérový přístup do jednotky. 

Dřevem obložená interiérová strana štítové zdi s hodinami (vniklá provedením větrané zateplovací konstrukce) vnáší do návrhu zajímavý efekt „vnitřní fasády“, která je spolu s rozměrným nově vzniklým oknem, jímž se naopak interiér projevuje navenek, ústředním výtvarným motivem návrhu. 

Venkovní úpravy: Venkovní úpravy spočívají zejm. ve vybudování soustavy zpevněných ploch a komunikací přírodního charakteru s využitím minerálního betonu a dlažby z plochých kamenů s různě širokými spárami.

Na jižní straně objektu přístupné veřejnosti navrhujeme zpevněné mlatové prostranství s několika parkovacími místy.
Zpevněné plochy v severní části, kde je počítáno s větší zátěží (traktor, těžší technika), jsou navrženy kamenné.

Autorka: Ing. arch. Marta Balážiková
Stavební část: Ing. Ondrej Balážik
Spolupráce: Ing. arch. Tatiana Rebrova

No images were found.

Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. Ondrej Balážik
Ing. Ondrej Balážik