No images were found.

Kolumbárium na hřbitově v Ústí nad Orlicí

Lokalita: Ústí nad Orlicí
Studie: 2017
Realizace: 2021

Pro umístění nového, respektive rozšíření stávajícího kolumbária jsme z prostorových a kompozičních důvodů vytipovali dvě lokality v oddílu E západní části hřbitova. Vznikly tak dvě varianty řešení, přičemž jedna (varianta A) doplňuje kompozici stávajícího kolumbária, druhou (variantu B) tvoří samostatný objekt v severozápadním koutě hřbitova.

Varianta A

Tento návrh pojímá kolumbárium jako soustavu čtyř pilířů eliptického půdorysu umístěných symetricky v osách pilířů stávajícího kolumbária v prostoru navazujícím na vsypovou loučku. Navrhované pilíře se čtyřmi patry do různých směrů orientovaných kójí dvou velikostí nenásilně rozčlení prostor, vytvoří stávajícímu objektu první plán aniž by jej podstatnou měrou zakrývaly. Mezi prostředními dvěma pilíři vznikne náměstíčko, ohraničené na jižní straně zídkou na květinové dary náležející vsypové loučce. Na mírně svažitý terén reagují pilíře různou výškou soklové části. Přestože jinak plně respektují přísnou symetrii dané novoklasicistní kompozice, zajistí místu jistou proměnlivost závisející na pohybu pozorovatele. Rozčleněním získá prostor rovněž na intimitě k obsluze urnových míst jak stávajícího, tak navrhovaných objektů.
Každá kóje (celkem 48) má před prosklenými dvířky v kovovém rámečku k dispozici předprostor (římsu) k umístění květin.

Pilíře kolumbária i zídku na květinové dary navrhujeme železobetonové z pohledového bílého vodostavebného betonu. Budou založeny v nezámrzné hloubce na železobetonových základech z betonových zdících tvárnic. Na obložení odkládací plochy zídky bude použito obkladových desek zídky stávající, kterou je z prostorových důvodů třeba přesunout a pozměnit její tvar. Návrh počítá s mírnou redukcí trávníku, pochozí plochy okolo kolumbárií budou, podobně jako nyní, řešeny kombinací minerálního betonu a kamené kostkové dlažby.

Realizovaná varianta B

Druhá varianta představuje řešení odlišné co do formy i tvaru, rovněž však reagující na původní historizující kompozici hřbitova. Objekt kolumbária, navržený jako desková stavba s celkem třiceti stejně velkými kójemi pro urny ve třech patrech, doplněný příčnou ohradní zdí s lavičkou a reliéfem, přejímá funkci oplocení v jihozápadním koutě hřbitova, vzdáleném několik desítek metrů od stávajícího obloukového kolumbária. Vytváří zde malé náměstíčko na konci pohledové osy jedné z hlavních pěších tras, spojující východní a západní část hřbitova.
Motiv ptáků na reliéfu zdi, který se uplatňuje zejména při pohledu od jihu, odkazuje na původní význam slova kolumbárium. Holub či holubice (latinsky columba) představuje symbol pevniny, naděje, dobrých časů a míru, v křesťanství pak obvykle ducha svatého, přeneseně lidskou duši opouštějící tělo.
Kóje jsou uspořádány v pravidelném čtvercovém rastru po deseti v každém patře, jsou opatřeny prosklenými dvířky s ocelovým rámkem. Průběžné římsy jednotlivých pater, které objekt horizontálně pročleňují, zajišťují každému místu předprostor pro květiny a drobné předměty.
Návrh počítá se zrušením stávající nevyužívané šachty, nacházející se v předmětném prostoru, popř. jejím bezpečným zaklopením.
K dotvoření atmosféry tohoto řešení doporučujeme doplnit a kultivovat zeleň za hranicí hřbitova.

K založení kolumbária, bude částečně využita původní zídka oplocení. Základ bude rozšířen a spojen se stávajícím železobetonovou deskou. Nadzemní konstrukce kolumbária je navržena z pohledového monolitického vodostavebného železobetonu bíle probarveného. Do boční zídky s reliéfem holubů bude na trny instalována lavička z tvrdého impregnovaného dřeva. Pochozí plocha před kolumbáriem bude pojednána velkoformátovou žulovou dlažbou.

Autorka: Ing. arch. Marta Balážiková
Spolupráce: Ing. arch. Tatiana Rebrova
Stavební část: Ing. Ondrej Balážik
Statika: Ing. Tomáš Král

No images were found.

Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. Ondrej Balážik
Ing. Ondrej Balážik