No images were found.

Rozhledna Náklo

Fáze projektu: soutěžní návrh
Rok: 2016

 

Náklo – nejvyšší kopec Ratíškovické pahorkatiny je přes svoji nevelkou nadmořskou výšku významným krajinným prvkem Dolnomoravského úvalu, jenž poskytuje výhledy nejen do okolí, ale i na vzdálená panoramata moravských pohoří. Je to historicky významná lokalita s nezanedbatelným přírodním bohatstvím, křižovatka vinařských cyklostezek, cíl poutí, místo setkávání. Jakkoliv je rozlehlé návrší  se stromořadím, stávající zvoničkou, Liliovým křížem i sochou kupce Sáma přívětivé, schází mu  jasně definovaný vrchol a přehlednější organizace prostoru.

Rozhledna umístěná v nejvyšším bodě parcely 985/10 mezi zvonicí a křížem, by měla pomoci tyto nedostatky odstranit a dodat stávajícím objektům i místu samému ještě většího významu. Rozmístěním jednoduchých dřevěných lavic  ve východní části rozhlednou proděleného prostoru vzniká místo k setkávání lidí a uskutečnění případných kulturních akcí, přičemž je možno využít základu i stavby rozhledny jako součástí příležitostného „jeviště". Sochu sedícího knížete Sáma navrhujeme usadit mezi stromy do jihovýchodního rohu pozemku ke křižovatce cest, kde by vítala příchozí.

Architektonické řešení

Pro rozhlednu – věž na návrší obklopeném poli, loukami a vzdálenějšími vinohrady,  stavbu uprostřed úrodné kulturní krajiny s mnohými tradicemi a historickými souvislostmi, jsme hledaly formu i materiálové řešení, které budou s těmito danostmi v souladu, přičemž jsme stále měli na zřeteli co nejefektivnější využití prostoru stavby.

Široká základna hyperboloidu na půdorysu harmonického osmiúhelníku pevně spjatá se zemí skrze kruhový základ/podstavec, přístupná ze všech čtyř světových stran poskytuje krytý prostor pro požadovanou expozici informující o kulturním vývoji v oblasti. Zúženou střední částí prochází schodiště s podestami obrácenými k východu a západu. Opětovné rozšíření v horní části otvírá prostor pro vyhlídkovou plošinu.

Převažujícím materiálem konstrukce stavby je tvrdé nejspíše dubové dřevo, jehož použití má rovněž v regionu velkou tradici.

Technické a materiálové řešení

Vnější nosná konstrukce rozhledny tvaru hyperboloidu je z hranolů 180/250, vnitřní konstrukce sestává z 8 vertikálních sloupů 180/180. Vnitřní sloupy jsou v úrovni podest spojeny mezi sebou vodorovnými trámy 180/180. Vnitřní a vnější konstrukce je spojena vodorovnými trámy 180/180 v místech, které nebrání průchodnému profilu schodiště. Tyto vodorovné spojky zároveň tvoří nosnou konstrukci podest. Všechno řezivo je tvrdého dřeva a je tlakově impregnováno. Styčníkové spoje jsou navrženy ze žárově pozinkovaných svařenců z plechu tl. 8 mm. Dřevěné prvky jsou ke styčníkům přichyceny pomocí ocelových vrutů pr. 18 mm. Zavětrování je vytvořeno ocelovými pozinkovanými táhly pr. 16 mm.

Dřevěné vřetenové schodiště min. šířky 750 sestává z 72 schodišťových stupňů výšky 198 mm, šířky 234 mm  (měřeno v místě výstupní čáry) a 5 mezipodest. Stupně jsou vyrobeny z tlakově impregnovaných tvrdých fošen tl. 40 mm, stejně jako schodnice. Vnější schodnice jsou v místech lomů podporovány šikmými trámky, kotvenými do vnitřních vertikálních sloupů. Zábradlí schodiště je z tvrdého dřeva, madlo kruhovitého průřezu  napojováno pomocí pozinkovaných prvků, vytvořených z kovových trubek.

Horní plošina rozhledny je vytvořena z impregnovaných dřevěných fošen tl. 40 mm a je podporována soustavou horizontálních trámů 180/180 spojující vnější nosnou konstrukci a vnitřní vertikální sloupy. V místech výstupního ramene schodiště je plošina vynášena šikmými dřevěnými vzpěrami. Zábradlí horní vyhlídkové plošiny, navržené z ocelové pozinkované trubky pr. 40 mm - madla se svislou výplní z tyčoviny, je přichyceno k nosné dřevěné konstrukci rozhledny kovovými vruty.

K válcovému železobetonovému základu se základovou spárou v nezámrzné hloubce, je dřevěná nosná konstrukce rozhledny přichycena pomocí ocelových pozinkovaných zámečnických prvků kotvených k výztuži základového bloku. Povrch železobetonového základu  z venkovního líce tvoří lomový kámen.  Ke krajům vyspádovaný horizontální povrch základu tvoří dláždění plochými přírodními kameny. Do schodišťových stupňů mohou být zakomponovány „základové“ kameny, které poutníci  na toto místo přinášejí ze svých cest.
 

Autorka: Ing. arch. Marta Balážiková
Spolupráce: Ing. Ondrej Balážik
Vizualizace: Ing. arch. Lubomír Kipila

 

No images were found.

Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. Ondrej Balážik
Ing. Ondrej Balážik