No images were found.

Hildegardin Dvůr

Lokalita: Pohořelicko
Studie: 2013
Projekt pro územní rozhodnutí: 2014


Hildegardin Dvůr - urbanistický soubor původně zemědělských  objektů založený v 2. polovině 19. století se nachází na pozemku 2924 v katastrálním území Pohořelice okresu Břeclav při cestě z Ivaně do Nové Vsi. Čtyři hlavní objekty areálu (dvě protilehlé volské stáje na SZ a JV straně, původně zčásti dvoupodlažní  stavba pro zemědělské stroje na JZ a konečně uprostřed SV strany  správní budova dvora) jsou uspořádány symetricky po stranách čtvercové parcely, propojeny ohradní zdí, která ohraničuje rohy pozemku a dotváří tak, prolomena celkem třemi branami, působivou poklasicistní kompozici. Vyjímku tvoří západní roh, kde byla ohradní zeď vynechána a parcela se zde otvírala do prostoru výběhu pro zvířata. V těchto místech se dnes nachází nedávno zřízená dočasná stavba montované skladovací a výrobní haly. Během 2. světové války byla ve střední části dvora postavena dvě, z hlediska budoucího využití velmi  problematická, betonová krmivová sila.
Původní zemědělské a dobytkářské funkční využití Hildegardina dvora  postupem času v vystřídala lehká výroba. Stávající památkově chráněné budovy byly částečně adaptovány na nové využití, nicméně již neodpovídají kapacitně  a tak je žádoucí doplnění urbanistické kompozice o nové objekty, do nichž se podstatná část výroby přesune. Stávající neúměrně zatěžované stavby se tak uvolní pro využití lépe slučitelné s jejich hodnotnou formou a bude možná jejich revitalizace zcela v intencích doporučení pro obnovu a rekonstrukci.

Všechny stávající architektonicky významné objekty i jejich součásti stejně jako celý komplex se vyznačují přísným důrazem na symetrii a klasické kompoziční principy. Jejich podoba i stav jsou důkladně popsány a zhodnoceny v textu stavebně historického průzkumu PhDr. Jana O. Eliáše.

Návrh řešení

V souladu s platnou Územně plánovací dokumentací využívá současný vlastník areálu dvora zejména pro účely výroby  zámečnických a kompozitových dílců, nicméně toto funkční využití neúměrně zatěžuje stávající památkově chráněné objekty a brání jejich obnově a rekonstrukci dle doporučení vzešlých z nedávno vypracovaného již výše zmiňovaného Stavebně historického průzkumu. Předmětem této architektonické studie je proto zejména přesun podstatné části výroby do prostor nových výrobních hal na pozemku majitele mimo památkově chráněný soubor dvora a následná rekonstrukce stávajících objektů pro účely lépe odpovídající jejich ustrojení a hodnotě.

Situace

Původní architektonická novoklasicistní kompozice budov a celého areálu s jejich krajinným a historickým kontextem je natolik výrazná, že se sama o sobě stala spolehlivým vodítkem k návrhu jejich adaptace, který na základě odborných doporučení v plném rozsahu  respektuje základní čtvercové půdorysné schéma dvora  ohrazeného  omítanou cihlovou zdí s hlavními budovami symetricky rozmístěnými po jeho obvodu a s převážně nezastavěnou vnitřní plochou.

Dočasná stavba výrobního hangáru v SZ koutě dvora bude zbourán a na jeho místě vznikne opět původní proluka.

Za SZ hranicí areálu je navržena soustava tří krčky propojených výrobních montovaných hal pro umístění provozu kompozitové dílny, lakovny a skladu s expedicí, funkčně navazující na objekt správní budovy s bytem majitele a zámečnickou dílnou (objekt 4) a  objekt 3 (dnes kompozitová dílna), který bude využit jako doplňkový prostor pro výrobu.

Aby mohla být v nezměněném rozsahu popř. s minimem nutných nerušivých změn zachována hodnotná dispozice volských stájí protějškových objektů 1 a 3, je zapotřebí umístění provozního a hygienického zázemí jejich provozů mimo tyto stavby. Návrh proto počítá s jednoduchými jednopodlažními přístavbami s pultovou střechou podél ohradních zdí v místech někdejších přístavků na SV straně areálu, které svojí odlišnou formou a použitými materiály   původním budovám nekonkurují, naopak je příznivě akcentují.

Způsobem naložení s problematickými betonovými sily uprostřed areálu se pro jeho ekonomickou náročnost tato studie zabývá spíše hypoteticky. V úvahu připadá jejich úplné nebo částečné odstranění, kdy se ponechá spodní část jako zásobníků na požární a závlahovou vodu, nebo jejich ponechání a využití jako podstavce pro výkonnou větrnou turbínu na výrobu el. energie, která v budoucnu pomůže zajistit energetickou soběstačnost celého areálu.

Prostranství ve střední části dvora bude pojednáno kombinací travnatých a mlatových pojízdných ploch. Komunikace, která nově vnikne mezi SZ hranicí dvora a novými halami bude z důvodu pojezdu vysokozdvižným vozíkem vydlážděn.

Objekty

Objekt 1 – kavárna s ubytováním

Budovu volské stáje, podaří- li se ji staticky zabezpečit (viz. řešení dále v textu), ve všech jejích aspektech s vyjímkou funkčního využití návrh zachovává beze změny včetně dispozičního rozvrhu a podstaty interiérové výbavy. Halové stáje bude využito pro zřízení kavárny a výstavního prostoru tématicky zaměřeného na aviatiku. V JZ části objektu oddělujeme pouze místnost pro kotelnu a sklad paliva a to z důvodu potřebné účinné výšky komínu, která by při umístění do nízkých přístaveb nemohla být dodržena.

Místnost v rizalitu bude využita jako salonku s krbem a se schodištěm vedoucím do prostoru krovu, kde při zachování viditelné tesařské konstrukce budou instalovány ubytovací pokoje, sklad prádla a kancelář ve formě samostatných tepelně izolovaných kontejnerů.

Technické řešení: Pro celkový havarijní stav obvodového zdiva navrhujeme strop i krov vynést dodatečné vloženou ocelovou konstrukcí, takže stávající nabíjené zdivo nebude již mít nosnou funkci a ponese jen samo sebe. Do vnitřního líce zdiva budou vysekány drážky pro uložení ocelových profilů a pod úrovní podlahy 1.N.P. se vytvoří železobetonové patky. Zatížení stropu bude do ocelové konstrukce přeneseno pomocí vodorovných válcovaných profilů uložených pod stropními trámy podél obvodových zdí. Do sloupů bude taktéž přeneseno zatížení střechy podchycením pozednic. Původní dřevěný krov bude ošetřen a repasován. Nosná funkce stávajících pozednic, které budou nově bodově uloženy na kovových konzolách sloupů, musí být zkontrolována. Shnilé, či napadené části pozednic budou vyměněny. Nosná konstrukce podlahy 2.N.P. bude vytvořena ocelovými nosníky, které budou uloženy na nové ocelové konstrukci podél vnitřního líce obvodových zdí.  Vestavba pokojů ve 2.N.P. bude posazena na tyto ocelové nosníky. Ve východní části 1.N.P. bude vyzděna místnost ve které bude umístěna kotelna vytápějící tento objekt a přilehlou dřevěnou přístavbu.

Objekt 1a – zázemí kavárny, sklad

Jak již bylo zmíněno, provozní a hygienické zázemí kavárny doplněné o verandu k posezení zajišťuje ve hmotě i konstrukci jednoduchá přístavba přiléhající ze dvou stran k ohradní zdi a k JV štítové zdi objektu 1, s nímž bude propojena původním vedlejším vstupním otvorem stáje.

Objekt 2 – budova s byty zaměstnanců

Obnova tohoto objektu vyžaduje v první řadě očištění od nežádoucích přístavků z posledních let na dvorní straně. Ostatní původní části budovy návrh zachovává beze změny včetně šířkové dvojtraktové dispozice s dvěma bočními křídly a prvků poklasicistní interiérové výbavy, jakož i převažující žlutookrové barevnosti a detailního tvarosloví poklasicistní fasády vnějšího průčelí.   Vstupní dvorní průčelí, jehož původní podoba není známa, doplňujeme o vstupní verandu a uplatňujeme stejný osový rozvrh i tvar ostění jako na průčelí vnějším, což také odpovídá navrhovanému vnitřnímu uspořádání.

Technické řešení: V prostoru po ubouraném přístavku bude vytvořena nekrytá terasa. Dvorní fasáda bude obnovena a v interiéru budou vytvořeny nové byty pro zaměstnance. Shnilý strop  jižní části bude vyměněn. Vše s použitím klasických technologií – zdění z cihelných tvárnic na maltu, dřevěný trámový strop s viditelným záklopem, tradiční vazba dřevěného krovu krytá bobrovkou. Budou provedeny nové technické instalace -voda, kanalizace, topení elektrika, SLP rozvody.

Objekt 3 – dílna, doplňkový výrobní prostor

K objektu druhé volské stáje návrh přistupuje obdobně jako v případě objektu 1, tzn. zachovává nebo obnovuje jeho podstatné části bez podstatných změn - tvar hmoty, tvar střechy, původní osový rozvrh, dominující žlutookrovou barevnost, stavební materiál  vč. taškové krytiny, konstrukci stropu i krovu stejně jako dispozici s klenutou místností v rizalitu a halové stáje se sloupovím vč. obetonovaných žlabů, jež budou zakomponovány v rámci interiérového řešení.

Technické řešení: Pro zlepšení tepelné pohody uvnitř navrhujeme zateplení cihelných kleneb shora – vyložením minerální tepelné izolace, tzn. vyrovnání podlahy 2.N.P. a opatření horní vrstvy izolace pochůzní vrstvou z dřevoštěpky či desek CETRIS. V západní části budovy bude vytvořena kotelna, která bude zásobovat teplem tento objekt, jeho přístavbu a nové výrobní haly.

Objekt 3a – zázemí pro zaměstnance

Přístavba komponována obdobně jako protějškový objekt 1a bude obsahovat šatny, sociální zařízení a jídelnu zaměstnanců.

Technické řešení: Jedná se o jednoduchý přízemní objekt s dřevěnou fasádou založený na základových pasech z betonových zdících tvárnic. Ocelová nosná sloupková konstrukce je kotvená do betonové základové desky pomocí chemických kotev. Stěny jsou izolovány minerální vlnou z vnější strany obloženy dřevěným prkenným obkladem. Podélné nosníky střechy jsou ocelové, příčné nosníky - krokve jsou dřevěné trámky. Střešní krytina - falcovaný plech je uložena na dřevoštěpkových deskách. Tepelná izolace střechy je z minerální vaty, podhled SDK.

Objekt 4 – výrobní a správní budova s bytem majitele

Fádnímu tvaru hmoty několikrát přestavěné budovy navracíme jistou dynamiku opětovným zvýšení její střední části o jedno podlaží. Stávající sekční vrata v 1. nadzemním podlaží budou nahrazena reprezentativnějším proskleným  vstupem do prostoru vestibulu se schodištěm zřízeného namísto stávající dílny. V 2. nadzemním podlaží vznikne administrativní zázemí podniku.

Technické řešení: Střední část dnešní správní budovy bude zvýšena o jedno patro. V 1.N.P. bude vestavěno schodiště uložené na schodišťových zdech. Stávající střecha střední části bude ubourána. V úrovni stropu 1.N.P. bude vytvořen nový pozední věnec stahující původní zdi a na něm vybetonována nová křížem armovaná stropní deska. Obvodové stěny budou vyzděny z keramických tvárnic. Nástavba bude zastřešena dřevěným krovem, krytá sedlovou střechou s pálenou krytinou.Vnitřní vestavba 2.N.P. bude lehká z montovaných příček, ať již plných či prosklených. Technické instalace budou zapojeny do stávajících instalací v 1.N.P.

Objekt 5 a-c – výrobní haly

Celkem tři objekty nových montovaných výrobních hal vzájemně propojené krčky se sociálním zařízením jsou  situovány na úzké části pozemku mezi polem a objekty 3 resp. 3a. Jejich tvar i žebrová konstrukce na způsob skleníku jakož i dřevěné rošty pro popínavou zeleň umístěné ze strany pole reflektují zemědělskou tradici dvora a jeho okolí

Technické řešení: Nosnou konstrukci nových výrobních hal budou tvořit polygonální žárově pozinkované ocelové rámy smontované z válcovaných profilů. Podélné nosníky budou z tenkostěnných ohýbaných pozinkovaných profilů. Stěny jsou navrženy z sendvičových panelů izolovaných PUR pěnou. Na ocelových rámech bude zavěšena jeřábová dráha. Ze severní strany hal budou na jejich vnějších fasádách instalovány dřevěné rošty pro popínavé rostliny. Haly budou od sebe odděleny krátkými krčky se sociálním zařízením ne jejichž střechách bude umístěna technologie vzduchotechniky.

Objekt 6, betonová sila

Technické řešení: Jednou z možností využití sil se nabízí použít je jako zásobárnu vody pro účely požární či jako vody zálivkové. Do sil by byla čerpána dešťová voda ze záchytných jímek umístěných u jednotlivých objektů. Bude však nutné provést statické zhodnocení konstrukce ať už z hlediska zatížení na podloží nebo únosnosti stěn nádrží.

Autorka: Ing. arch. Marta Balážiková
Stavební část:  Ing. Ondrej Balážik
Spolupráce: PhDr. Jan O. Eliáš
Vizualizace: Ing. arch. Lubomír Kipila

No images were found.

Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. Ondrej Balážik
Ing. Ondrej Balážik