No images were found.

Odpočinkové místo Na Bělisku

Lokalita: Ústí nad Orlicí
Studie: 2019

 

Návrh úpravy části břehu řeky Tichá Orlice mezi bývalým jezem a mostem v ulici Na Bělisku a jeho přeměny na odpočinkové místo.
Řešení tkví v nalezení optimální náplně a architektonicko urbanistickém ztvárnění místa s využitím jeho přírodního charakteru, kontaktu s řekou a dobré dostupnosti z centra města.

CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ A STAVEBNÍHO POZEMKU

Řešené území se nachází na pravém břehu řeky mezi torzem  jezu a nedávno opraveným mostem v ulici Na Bělisku (u bývalého Panského mlýna).
Od západu je území ohraničeno  přes most vedoucí komunikací s cyklostezkou a je dobře viditelné z druhého břehu řeky- ulice Na Bělisku- tvořeného betonovou navigací.
Koryto řeky je v tomto prostoru široké, mělké a přehledné s možností pozorování vodního ptactva. Pod mostem se opět zužuje a nabývá přírodní podoby.
Výše zmíněná komunikace zajišťuje přístup ke garážím a na cvičiště Českého kynologického svazu ZKO Ústí nad Orlicí, které se dnes nacházejí na dvou z celkem čtyř dotčených pozemků.
Severovýchodní část řešeného území je pokryta vzrostlou částečně již proschlou stromovou zelení přecházející směrem k východu v souvislejší lesní porost lužního typu.
Nepříliš prudce stoupající břeh zajišťuje  již dnes poměrně dobrý kontakt s vodní hladinou, slouží mj. jako vodácké stanoviště při přenosu lodí přes jez nebo jako koupaliště psů. Pozůstatky jezu na dohled propůjčují místu jistou nostalgii.

URBANISTICKO ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ

Místo setkávání, odpočinku a relaxace. Občerstvení při vyjížďkách na kole nebo vodáckých výletech. Čas strávený v přírodě v kontaktu s řekou, přitom  v bezprostřední blízkosti města. Schůzky dětských oddílů, letní grilování.
K vytvoření účelného a přiměřeně atraktivního místa návrh využívá několika  výškových úrovní břehu k umístění objektů s různou mírou kontaktu s řekou resp. vodní hladinou, které se vzájemně funkčně doplňují.

Dřevěná lávka lemující břeh těsně nad vodní hladinou je drobnou parafrází městské náplavky a zajišťuje nejbližší kontakt s vodní hladinou. Lávka začíná již u mostu a je přístupná celkem třemi schodišti různého typu.

Molo/vyhlídka - z pohledu z protějšího břehu je příznivým akcentem celé kompozice. Jeho kruhový tvar reaguje na kola, která se přirozeně tvoří na vodní hladině, ale zejména umožňuje harmonické panoramatické pozorování širokého úseku řeky. Tvoří také prostor využitelný k pobytu s občerstvením, resp. jako letní zahrádka. Zábradlí je vyplněno pevnou ocelovou nebo textilní sítí, která koresponduje s „vodním“ prostředím a neruší výhled.

Pobytové schody po straně mola, které vedou až k vodě a uzavírají tak náplavku, jsou navrženy ve dvou variantách. Buď jako souvislé betonové schodiště nebo jako přírodní terénní stupně doplněné úzkými účelovými betonovými schůdky.

Pro naplnění předpokládaných očekávání kolemjdoucích či kolemjedoucích navrhujeme umístění mobilního stánku s občerstvením. Mělo by se jednat např. o typový gastro přívěs s dodatečným dřevěným opláštěním a dřevěnými doplňky.Na volném zatravněném prostranství v místě dnešních garáží v nejvýše položené části kompozice je navržen přístřešek s centrálním ohništěm resp. grilem, který poslouží nejen ke gastronomickým akcím, ale také jako odpočinkový altán nebo letní klubovna pro děti s výhledem na řeku. Prostorově se jedná u určitou inverzi kruhového mola.

KONSTRUKČNÍ A MATERIÁLOVÉ ŘEŠENÍ

Dominujícím konstrukčním materiálem návrhu je dřevo. Pro dosažení statické a požární odolnosti jednotlivých objektů je použito v kombinaci s prvky také z jiných materiálů zejm. ocele.

Molo/vyhlídka je založena na žárově pozinkovaných zemních vrutech. Dřevěné sloupky min. průměru 160 mm z tvrdého tlakově impregnovaného dřeva budou na zemní vruty kotveny pomocí žárově pozinkovaného zámečnického prvku křížového průřezu, prošroubovány svorníky s podložkami a uzavřenými maticemi. Nosná konstrukce kruhové vyhlídkové plošiny je navržena z dřevěných tlakově impregnovaných hranolů 160/100 se svorníky průměru 12 mm. Pochozí vrstva vyhlídkové plošiny navrhujeme z tlakově impregnovaných protiskluzných fošen 150/70 z tvrdého dřeva přichycených k nosnému roštu zapuštěnými nerezovými vruty, vodorovné části zábradlí z ohnutých žárově pozinkovaných uzavřených profilů s návarky pro uchycení zábradelní výplně – napnuté nejspíše polypropylenové sítě.

Založení lávky je obdobné jako založení mola. Příčníky lávky tvoří dvojice plastových hranolů 108/48 přichycených k zemním kotvám nerezovými šrouby. Podélníky 160/100 z tvrdého tlakově impregnovaného dřeva budou kotveny k příčníkům pomocí žárově pozinkovaných ploten. Pochozí vrstva lávky bude z tlakově impregnovaných fošen 150/50 z tvrdého dřeva s protiskluzovou úpravou.

Přístřešek s centrálním ohništěm- grilem je založen v nezámrzné hloubce prostřednictvím vyztužených betonových základů s otvory pro ocelové sloupky z bezešvých žárově pozinkovaných trubek předpokládaného průměru 100 mm. Ty vynášejí nosnou konstrukci střechy přístřešku tvořenou dvojicí žárově pozinkovaných zkružených válcovaných U profilů č. 140 se ztužujícími distančníky. Po sestavení celé nosné konstrukce budou trubky do základu zafixovány zálivkovou hmotou. Spodní líc přístřešku resp. strop je navržen z dřevěných prken tl. 25 mm ošetřených proti hnilobě a škůdcům, horní líc z 35 mm tlustých impregnovaných desek jako podklad pro falcovou krytinu z předzvětralého titanzinkového plechu. Vnitřní i vnější mezikruží přístřešku rovněž počítá s obedněním dřevěným impregnovaným deštěním, vnitřní pak také s oplechováním. Podlahu pod přístřeškem navrhujeme vydláždit přírodními kamennými placáky do betonového lože.

Mobilní stánek pro sezónní prodej občerstvení je navržen jako typový gastro přívěs obložený modřínovým dřevem. Žádoucí bude zřejmě také jeho doplnění chemickým wc.

Autorka: Ing. arch. Marta Balážiková
Spolupráce: Ing. arch. Tatiana Rebrova

No images were found.

Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. arch. Marta Balážiková
Ing. Ondrej Balážik
Ing. Ondrej Balážik